Oznámení o přeměně akcií a výzva k odevzdání akcií

Oznámení o přeměně akcií a výzva k odevzdání akcií

Společnost OPTOKON, a.s., se sídlem Červený Kříž 250, Jihlava 586 01, IČO: 136 92 283, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6403, oznamuje, že valná hromada dne 9.10.2017 rozhodla o přeměně všech 100 kmenových akcií na jméno, v listinné podobě (jakožto cenných papírů) o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč tak, že se přemění na 100 kmenových nekótovaných akcií na jméno v zaknihované podobě (jakožto zaknihované cenné papíry).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle společnosti OPTOKON, a.s. ve lhůtě šesti měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

Ing. Jiří Štefl

Statutární ředitel společnosti

OPTOKON, a.s.