Zásady ochrany osobních údajů zákazníků společnosti OPTOKON, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů zákazníků společnosti OPTOKON, a.s.

Respektujeme Vaše soukromí a vážíme si Vaší důvěry jako obchodního partnera naší společnosti. Při zpracování získaných informací respektujeme a důsledně dodržujeme všechny platné právní předpisy zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Společnost OPTOKON,a.s., se sídlem Červený Kříž 250, IČ: 13692283, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6403 shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje zákazníků, oprávněných zástupců zákazníka. Poskytnutí některých osobních údajů a jejich další zpracování je podmíněno zákazníkovým souhlasem, nicméně poskytnutí údajů, které jsou tzv. nezbytné pro uzavírání smluv a plnění závazků z těchto smluv, se děje zcela na základě zákonů a k takovému zpracování není potřeba explicitního souhlasu zákazníka.

 

  1. Primárně budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a následně za účelem poskytování objednaných služeb. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  2. Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem přímého marketingu, příp. zasílání newsletteru (pokud nevyjádříte svůj nesouhlas s tímto účelem zpracování). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti seznámit vás v budoucnu s nejnovějšími nabídkami produktů a služeb OPTOKON,a.s., informovat vás o chystaných nových vlastnostech našich produktů a služeb nebo o „promo akcích“, jež by vás mohly zajímat.
  3. Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění našich daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4. Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem případné ochrany našich práv v správním, civilním či trestním řízení (pokud byste např. neplnili své povinnosti nebo se naopak domnívali, že OPTOKON, a.s., neplní své smluvní či zákonné povinnosti). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti ochrany našich práv.
  6. Vaše osobní údaje budeme s vaším souhlasem v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem oslovení (přímého marketingu). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost OPTOKON, a.s. zpracovává tyto informace pro výše uvedené účely po dobu stanovenou na příslušném formuláři, dokumentu či jiném nosiči a není-li tato lhůta stanovena, pak po celou dobu trvání smluvního vztahu, resp. do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Podpisem smlouvy či jiným akceptačním projevem vůle (např. zasláním zprávy elektronickou poštou, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách společnosti apod.) jste svobodně a vědomě vstoupili do závazkového vztahu, čímž jste krom jiného implicitně vyjádřili souhlas s výše uvedeným zákonným zpracováním Vašich údajů společností OPTOKON, a.s.

Ostatní údaje, které poskytnete společnosti OPTOKON, a.s. poskytujete dobrovolně a jsou zpracovávány vždy na základě Vašeho souhlasu. Tento Váš souhlas máte možnost kdykoliv odvolat.

Vážení, Váš souhlas nám umožní s Vámi zůstat v kontaktu a zasílat důležité informace o našich službách a výrobcích. Vezměte, prosíme, na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti OPTOKON, a.s., také můžete požadovat po správci osobních údajů informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po správci osobních údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce osobních údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna); fax: +420 234 665 444).

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností se na nás můžete obrátit na

 e-mailová adresa: ESTEFLOVA@OPTOKON.COM, v případě písemným oznámením adresu: OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, Jihlava 586 01

SpolečnostOPTOKON, a.s. je oprávněna toto Prohlášení kdykoliv změnit. K vyhlášení a platnosti nového Prohlášení dochází jeho zveřejněním na těchto Stránkách.